Install and configure SNMP on Linux
Unix-Linux

Install and configure SNMP on Linux

Install and configure SNMP on RHEL or CentOS yum -y install net-snmp yum -y install net-snmp-utils (more…)...
Read More
Sử Dụng CSF Firewall
Unix-Linux

Sử Dụng CSF Firewall

CSF Firewall (sau này gọi tắt là CSF), là một tường lửa dựa trên iptables (firewall chính trên các hệ thống Linux). Nói một cách chính xác thì CSF cung cấp cho chúng ta một cách sử dụng iptables hiệ...
Read More